Τεχνικές coaching για managers (συντονιστές)

Η εργασία του συντονιστή είναι μία εξαιρετικά δύσκολη δραστηριότητα. Στον κορμό αυτής της διαδικασίας είναι η καθοδήγηση και η παρακίνηση του ασφαλιστικού πράκτορα για να πετύχει τους στόχους του και μαζί με αυτούς τους στόχους της ομάδας.
Οι Έλληνες συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,

Τεχνικές coaching για managers (συντονιστές)

Η εργασία του συντονιστή είναι μία εξαιρετικά δύσκολη δραστηριότητα. Στον κορμό αυτής της διαδικασίας είναι η καθοδήγηση και η παρακίνηση του ασφαλιστικού πράκτορα για να πετύχει τους στόχους του και μαζί με αυτούς τους στόχους της ομάδας.
Οι Έλληνες συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,